SmodBIP

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 10/20 (SM-A.130.1.10.2020)

15.09.2020

 KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
ogłasza nabór nr 10/20 (SM-A.130.1.10.2020)
na wolne stanowisko pracy:
STRAŻNIK MIEJSKI (1 etat)
w Referacie Profilaktyki i Ekologii

Oferujemy: stabilne zatrudnienie, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, „trzynastą pensję”, bezpłatne szkolenia, możliwość dofinansowania nauki na studiach, świadczenia socjalne, preferencyjne ubezpieczenie grupowe.

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• ukończone 21 lat,
• posiadanie co najmniej wykształcenia średniego oraz 3 letniego stażu pracy,
• niekaralność sądowa oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
• uregulowany stosunek do służby wojskowej,
• posiadanie nienagannej opinii,
• ukończenie szkolenia podstawowego strażników gminnych/miejskich oraz zdanie egzaminu,
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Wymagania dodatkowe (pożądane):
• prawo jazdy kat. B,
• dobra znajomość topografii gminy Wołomin,
• wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne,
• doświadczenie w pracy w firmach/instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa lub/i porządku publicznego,
• znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o strażach gminnych, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy Prawo o ruchu drogowym,
• zdolności analityczne, odpowiedzialność, dyspozycyjność, zaangażowanie, odporność na stres, samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
• warunki zdrowotne pozwalające na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
• umiejętność pracy pod presją czasu.

Warunki pracy:
• wymiar czasu pracy: 1/1 etat,
• w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; wykonywana jest w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie zmianowym; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca dużej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca na terenie gminy Wołomin, wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych; prowadzenie pojazdów służbowych; stosowanie środków przymusu bezpośredniego; narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą; praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej, praca na stanowisku decyzyjnym związanym z odpowiedzialnością.
Zadania wykonywane na stanowisku:
• do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie ochrona porządku publicznego zgodnie z ustawą o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 928 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
• w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Wołominie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Wymagane dokumenty
• życiorys zawodowy,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, uprawnienia, staż pracy i doświadczenie zawodowe, ukończone kursy, szkolenia,
• oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podpisana własnoręcznie) o treści:
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Komendant Straży Miejskiej w Wołominie, siedziba: ul. Legionów 31a, 05-200 Wołomin, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Strażnik.”

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 30 września 2020 roku do godziny 14.00 osobiście w Komendzie Straży Miejskiej w Wołominie, ul. Legionów 31a lub wysłać pocztą na adres: Komenda Straży Miejskiej w Wołominie, ul. Legionów 31a, 05-200 Wołomin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Strażnik Miejski”.
Druki oświadczeń wynikających z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych są do pobrania na stronie BIP Straży Miejskiej w Wołominie - Oświadczenie, Kwestionariusz.
Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i życiorys zawodowy, powinny być własnoręcznie podpisane.
Oferty, które wpłyną do Komendy Straży Miejskiej w Wołominie po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Po zakończeniu naboru, oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Wołominie;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Strażnik Miejski, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektora ochrony danych;
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Strażnik Miejski;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Wołomin, dnia 14.09.2020 r.

Opublikował: Arkadiusz Kupiec
Publikacja dnia: 15.09.2020

Dokument oglądany razy: 665
« inne aktualności