SmodBIP

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/21 (SM-A.120.1.1.2021)

15.03.2021

 KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
ogłasza nabór nr 1/21 (SM-A.120.1.1.2021)
na wolne stanowisko pracy:
GŁÓWNY KSIĘGOWY - 1/4 etatu

Wymagania niezbędne:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Poro-zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa pol-skiego,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko:
• mieniu,
• obrotowi gospodarczemu,
• działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
• wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
4) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
• ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią prakty-kę w księgowości,
• ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
• jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
• posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfi-kat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
Wymagania dodatkowe (pożądane):
• znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przepisów z zakresu prawa podatkowego,
• znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej i dyscypliny finansów publicznych,
• biegła znajomość obsługi komputera oraz programu KSAT (w zakresie finansowo-księgowym), Płatnik, portal sprawozdawczy GUS, systemy bankowości elektronicznej.
• znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych i deklaracji VAT,
• umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
• umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność,
• doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zadania wykonywane na stanowisku:
• obsługa finansowo-księgowa jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• sporządzanie i nadzór nad realizacją planu finansowego jednostki,
• sporządzanie sprawozdań wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz sprawozdań statystycznych i analiz,
• sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzonych dla poszczególnych kont syntetycznych i prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
• uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w ustawowych terminach,
• przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
• rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
• należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych oraz kontrola ich kompletności i rzetelności,
• sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,
• nadzór nad Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
• wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.


Warunki pracy:
• praca w wymiarze 1/4 etatu, na podstawie umowy o pracę,
• zakres obowiązków na oferowanym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych,
• zakres wykonywanych obowiązków dotyczy stanowiska urzędniczego, praca ma charakter biurowy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
• w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Wołominie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Wymagane dokumenty
• życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) oraz list motywacyjny,
• kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku pozostawiania w stosunku pracy,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowych kwalifikacji,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciw mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciw wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• podpisana własnoręcznie zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Komendant Straży Miejskiej w Wołominie, siedziba: ul. Legionów 31a, 05-200 Wołomin, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Główny Księgowy.”

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 24 marca 2021 roku do godziny 1400 osobiście w Komendzie Straży Miejskiej w Wołominie, ul. Legionów 31a lub wysłać pocztą na adres: Komenda Straży Miejskiej w Wołominie, ul. Legionów 31a, 05-200 Wołomin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Główny Księgowy”.
Druki oświadczeń wynikających z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych są do pobrania na stronie BIP Straży Miejskiej w Wołominie - Oświadczenie, Kwestionariusz.
Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i życiorys zawodowy, powinny być własnoręcznie podpisane.
Oferty, które wpłyną do Komendy Straży Miejskiej w Wołominie po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Po zakończeniu naboru, oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.

Wołomin, dnia 15.03.2021 r.


KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Wołominie;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Aplikant, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektora ochrony danych;
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Główny księgowy;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Opublikował: Arkadiusz Kupiec
Publikacja dnia: 15.03.2021

Dokument oglądany razy: 301
« inne aktualności